• Комплетна евиденција на залихи по артикал;
  • Поделба на артиклите по категории;
  • Преглед на продажбата по артикал/категорија;
  • Изработка на ПЛТ Обрасци;
  • Евиденција на Дневен промет по арткал;
  • Изготвување на ЕТ обрасци;
  • Изготвување на пописни листи;
  • Изготвување на нивелации; 

Комплетна евиденција на залихи по артикал

Како дел од материјалното работење водиме комплетна евиденција на влезот и излезот по артикал и притоа користиме шифрирање и поделба на артиклите според потребите на клиентот.

Поделба на артиклите по категории

Правиме категоризација на артиклите по различни категории и организациони единици согласно потребите на клиентот.

Преглед на продажбата по артикал/категорија

Овозможуваме постојан пристап до информации повразани со преглед на продажбата по артикли со или без поделба по категории и организациони единици, по потреба на клиентот.

Изработка на ПЛТ Обрасци

Изработуваме приемни листови во трговија со секое примање на роба, според законските обврски и според потребите на клиентот.

Евиденција на Дневен промет по арткал

Вршиме комплетна евиденција на дневниот промет по артикли.

Изработка на ЕТ обрасци

Изработуваме обрасци за евиденција во трговија според законските обврски и според потребите на клиентот.

Изработка на пописни листи

Подготвуваме пописни листи во временски интервали по потреба на клиентот. Согласно договорениот начин на водење на материјалното сметководство пописните листи ги делиме по организациони единици или по категории.